Napoléon Iii Tête

Métal > Or 900 %

  • 5 Francs Or 1863 Bb Strasbourg Ttb + Napoléon Iii Tête Laurée 2nd Empire
  • 5 Francs Or Napoléon Iii Tete Nu 1859 A Paris Sup 2nd Empire 1852-1870
  • 5 Francs Or Napoléon Iii Tete Nu 1860 A Paris Ttb+ 2nd Empire 1852 1870
  • 2nd Empire, 1852-1870 Ii 5 Francs Or Napoléon Iii Tete Nu 1864 A Paris Ttb +
  • 2nd Empire, 1852-1870 5 Francs Or Napoléon Iii Tete Nu 1859 A Paris Sup